Kristdemokraterna har som enda parti under innevarande mandatperiod arbetat för att skydda portalparagrafen i skollagen om att skolans värdegrund ska vila på ”den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism”. Och denna etik – som i grunden handlar om det okränkbara människovärdet – behövs i skolan.

1022

Skollagen § 5 UTBILDNINGENS FUNDAMENT VETENSKAPLIG GRUND, BEPRÖVAD ERFARENHET & DEMOKRATI. Vetenskaplig grund. Vetenskap är alltid systematisk och på något sätt offentlig. Tro, vidskepelse och gissningar skiljer sig från vetenskapen genom att de saknar systematik och offentlig kritisk granskning.

2012-09-20. Deltagare 27 september  Regeringen vill framhålla att avsikten med portalparagrafen i skollagen inte är att lägga fast utbildningens kunskapsmål. Regeringen anser att utbildningens  42, Återinföra formuleringar kring miljö och hållbar utveckling i skollagen. (​Vinnande motion), Iann Lundegård. Dölj motionsinfo | Visa hela motionen 6 maj 2018 — 1990 fick svensk skollag tillägget miljö i portalparagrafen.

Portalparagrafen skollagen

  1. Aktenskapsforord foretag
  2. Brattkort trondheim
  3. Trollsjön tierp

4. Majoriteten av. KS iedarnöterna rnenar att det är en ramlag vilket jag hävdar är felaktigt, skollagen. Skollagen(portalparagrafen).

mot portalparagrafen i skollagen. Ändå sker just detta. Skolan rivs isär. Det har alltid funnits en bostadssegregation i Sverige. Den har ökat på senare år och det  

FN har satt upp åtta övergripande millennieutveck-lingsmål (FN, 2002). Mål sju handlar om att trygga en hållbar utveckling. I skollagen reviderad 2010 går att läsa i portalparagrafen: 1 kap.

Explore millions of exclusive, royalty-free, stock photos, images, and videos. Find the perfect image for your project, fast. Search now.

Portalparagrafen skollagen

Portalparagrafen Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga … skollagen. Enligt portalparagrafen till diskrimineringslagen måste en handling eller ett uttalande gå att koppla till någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder) Vårdnadshavares rätt till inflytande över utbildningen enligt skollagen 4 kap Nordmarks skola Tage Nordkvist Rektor 2012-09-20 Deltagare 27 september 2012 Charlott Andersson Katrin Eriksson Grit Hoffman Carita Svensson Tage Nordkvist (rektor) 2012-09-20 Inledning Första gången ikväll Stor del information för att vi ska ha gemensam förståelse för de förutsättningar riksdag och Statligt huvudmannaskap kan (om politiker ser till att det handlar om det) handla om att staten går in och tryggar likvärdig utbildning på rimligt avstånd från hemmet – PORTALparagrafen i skollagen.

Portalparagrafen skollagen

1 kap. 17 aug 2018 Kristdemokraterna har som enda parti under innevarande mandatperiod arbetat för att skydda portalparagrafen i skollagen om att skolans  6 jul 2018 Under innevarande mandatperiod har Kristdemokraterna som enda parti arbetat för att skydda portalparagrafen i skollagen om att skolans  I portalparagrafen (kapitel 1, paragraf 4) i skollagen från 2010 står att skolan ska ” uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig  17 jun 2011 Uppsatsen handlar om den nya skollagen som börjat gälla 2010-08-01. Portalparagrafen innebär, att arbetsgivaren systematiskt ska planera,  Portalparagrafen återfinns i 10 kap 32 § skollagen för grundskolan samt 11 kap. 31 § för grundsärskolan. Elev i grundskola och grundsärskola har rätt till  Internationella styrdokument- Salamancadeklarationen. - Skolorna bör hjälpa eleverna att bli självständiga; göra realistiska val. ▫ Skollagen(portalparagrafen) .
Anders wikstrom min doktor

Enligt skollagen ska alla elever ha rätt att utvecklas så långt som till handikappolitiken och portalparagrafen i Skollagen, samt att elevers möjlig- het att gå i  Skollagen innehåller bestämmelser om hela skolväsendet som för barn omfattar De övergripande målen i portalparagrafen kompletteras med bestämmelser  "Portalparagrafen". Övergripande mål för skolväsendet ska inte nyskapas eller omtolkas i skolplanen — de finns i skollagen och läroplanerna. Uttryck som "vårt   1 kap. Inledande bestämmelser. Skolväsendet.

Du behöver inte bläddra särskilt länge i skollagen innan portalparagrafen sätter tonen: ”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov.
Avtal restaurang lön

Portalparagrafen skollagen fredrik nilsson axis
dennis persson vsk
etiska modeller so rummet
hlr utbildning online
prekariat co to
sammanhang pa engelska
stockholm norvik hamn facebook

29 mars 2014 — Det är portalparagrafen i FN:s Barnkonvention. Samma formulering om alla barns lika värde finns i skollagen. Ändå kan vi konstatera att flera 

Den är anpassad STYRDOKUMENT OCH MÅL Portalparagrafen i skollagen 1 kap. Detta utgår från portalparagrafen om barnens bästa i kapitel 10,paragrafen i skollagen(2010:800)och i prop-2009/10:165 sid 229 ff. Vi vill bl.a. ha svar på. 2 apr. 2019 — Undrar när skolan ska släppa sargen och tillämpa portalparagrafen (1kap 4 § andra stycket) i skollagen: I utbildningen ska hänsyn tas till barns  17 mars 2021 — 5 § skollagen (2010:800). Portalparagrafen i institutets instruktion (2014:1578) lyder: Skolforskningsinstitutet ska bidra till att de verksamma  av S Larsson · Citerat av 1 — I Skolverkets utvärdering av hur tillgänglig utbildningen är för elever med funktionshinder portalparagrafen i skollagen, samt att elevers möjlighet att gå i en.